Lamusownia na naszym osiedlu nie powstanie, MPO wycofało wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z punktem
mapka selektywanodzysku części zbieranych odpadów oraz pozostałą infrastrukturą towarzyszącą,

położonych na działkach o numerach 115, 445, 458, 459, 461, obręb 53, jednostka

ewidencyjna Krowodrza, w Krakowie - Olszanicy"

  Przedsięwzięcie będzie polegało na budowie i późniejszej eksploatacji Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), w skład którego będą wchodziły również m. in.: punkt odzysku części zbieranych odpadów (przygotowanie do ponownego użycia), a także sklep z produktami pochodzącymi z odzysku.

 PSZOK będzie obiektem przeznaczonym dla mieszkańców, w którym odpady przywiezione własnym środkiem transportu będzie można samodzielnie rozładować i pozostawić z pełnym przekonaniem, że zostaną one właściwie zagospodarowane. Wysokość planowanych obiektów wyniesie maksymalnie 8 m (zatem planowane obiekty będą porównywalne z sąsiadującą zabudową mieszkaniową jednorodzinną). Inwestycja zostanie zaprojektowana z zachowaniem naturalnego przebiegu otwartego koryta potoku Olszanickiego.

Dojazd do planowanego PSZOK będzie odbywał się od strony wschodniej ulicą Powstania Styczniowego do włączenia w ulicę Olszanicką.

Aktualnie w Urzędzie Miasta Krakowa toczy sie postępowanie w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia, w ramach którego zostanie przeprowadzona procedura oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko (istnieje tam możliwość zapoznania się z aktami sprawy).


Znak sprawy: WS-04.6220.161.2015.AD (Wydział Kształtowania Środowiska UM Kraków)
Uwagi i zapytania proszę kierować do UM Kraków (os. Zgody 2) lub do autorów raportu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko:
Krakowskie Przedsiębiorstwo Geologiczne „Progeo" Sp. z o.o., ul. Szlak 10/5, 31-161 Kraków
Osoby do kontaktu: Jolanta Leśniak, Waldemar Tkaczuk tel. (012) 6368742
e-mail: progeogprogeo.com.pl

 mapka selektywan

 

 

 

 

Tekst z ulotki: informacja dla mieszkańców o planowanym przedsięwzięciu.PDF