Informujemy, że został wyłożony do publicznego wglądu kolejny projekt planu zagospodarowania przestrzennego dotyczący naszego osiedla, obszar "BALICE II".
 
 Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz niezbędną dokumentacją udostępniony zostanie do publicznego wglądu w dniach od 29 listopada do 28 grudnia 2021 r. poprzez:
- bezpośredni kontakt i obsługę obywateli w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa, ul. Mogilska 41, w godz. 8.00-15.00 (z wyjątkiem sobót, niedziel i 24 grudnia 2021 r.). Wizytę można umówić na konkretną godzinę - mailowo pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie pod numerami: 12 616-8526, 12 616-8542;
- zamieszczenie projektu planu "Balice II" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko na stronie internetowej: www.bip.krakow.pl/planowanieprzestrzenne
 
Szczegółowych informacji na temat przyjętych rozwiązań planistycznych udziela w okresie wyłożenia przedstawiciel zespołu projektowego, który dyżuruje w godzinach:
- poniedziałki: 12:00 - 14:00,
- wtorki, środy, czwartki i piątki: 9:00 - 11:00.
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego obszaru "Balice II" zostanie przeprowadzona w dniu 9 grudnia 2021 r., w Urzędzie Miasta Krakowa, pl. Wszystkich Świętych 3-4, Sala Obrad, początek o godz. 16:00.
Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 stycznia 2022 r. 
Wszystkie niezbędne informacje, rysunek planu dostępne są na stronie internetowej biuletynu informacyjnego miasta Krakowa     www.bip.krakow.pl/?dok_id=64572
 
Zainteresowanych mieszkańców radni zapraszają na dyżur informacyjny w sprawie sporządzanych planów "Balice II" i "Zakamycze" w dniach 7 oraz 9 grudnia w godzinach 16.00-18.00 w szkole podstawowej Sióstr Pijarek. 

 

 

Radni dzielnicowi pragną poinformować iż w dniach 08.11.2021 do 07.12.2021 w Biurze Planowania Przestrzennego wyłożony do publicznego wglądu jest opracowywany Plan zagospodarowania przestrzennego Zakamycze.

Obejmuje on praktycznie wszystkie tereny znajdujące się w Olszanicy po południowej stronie ulicy Olszanickiej, oraz na Zakamyczu od autostrady A4 aż do zbiegu ulic Olszanickiej i ul. Chełmskiej oraz część osiedla Chełm. Zdaniem radnych, niebezpiecznym w planie jest między innymi zapis który dotychczasowe działki rolne przekształca na działki o nazwie zieleń rolna. W przyszłości może to utrudnić zmianę ich przeznaczenia na działki budowlane. Radni dzielnicowi zachęcają wszystkie osoby posiadające na tych terenach działki do przeanalizowania planu oraz do złożenia w Urządzie Miasta Krakowa, Wydział Planowania Przestrzennego, ul. Mogilska 41, 31-545 Kraków,do NIEPRZEKRACZALNEGO TERMINU 23 grudnia 2021 roku niezbędnych uwag.

UWAGA: Liczy się data wpływu do tut. urzędu, a pisma niespełniające powyżej wskazanych warunków pozostawi się bez rozpoznania.

W dniach 16 listopad oraz 18 listopad 2021 r w godzinach od 16.00 do 19.00 w Szkole Podstawowej Sióstr Pijarek w Olszanicy radni dzielnicowi będą pełnić dyżury gdzie udostępnią dla mieszkańców plan oraz służyć będą swoją pomocą przy jego przeanalizowaniu.

Więcej szczegółów znajduje się w ogłoszeniach umieszczonych na tablicach rady dzielnicy oraz oraz w oogłoszeniu Prezydenta Miasta Krakowa którego tekst przedstawiono poniżej .

                                                                                   Radni dzielnicowi:

                                                                                   Iwona Kubacka

                                                                                   Marzena Garzeł

                                                                                   Grzegorz Bała

 

Pliki do pobrania 

Wzór uwag do planu zakamycze
Formularz  uwagi do planu

 

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 29 października 2021 r.

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Zakamycze" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.) i art. 54 ust. 2 w zw. z art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.), a także w związku z uchwałą Nr XVI/338/19 z dnia 22 maja 2019 r.

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Zakamycze" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz niezbędną dokumentacją.

Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz niezbędną dokumentacją udostępniony zostanie do publicznego wglądu w dniach od 8 listopada do 7 grudnia 2021 r. poprzez:

- bezpośredni kontakt i obsługę obywateli w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa, ul. Mogilska 41, w godz. 8.00-15.00 (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt). Wizytę można umówić na konkretną godzinę - mailowo pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie pod numerami: 12 616-8526, 12 616-8542;

- zamieszczenie projektu planu "Zakamycze" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko na stronie internetowej: www.bip.krakow.pl/planowanieprzestrzenne

Szczegółowych informacji na temat przyjętych rozwiązań planistycznych udziela w okresie wyłożenia przedstawiciel zespołu projektowego, który dyżuruje w godzinach:

- poniedziałki, środy i piątki: 13:00 - 15:00,

- wtorki i czwartki: 10:00 - 12:00.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego obszaru "Zakamycze" zostanie przeprowadzona w dniu 30 listopada 2021 r., w Urzędzie Miasta Krakowa, pl. Wszystkich Świętych 3-4, Sala Obrad, początek o godz. 15:30.

Będzie możliwość uczestnictwa w dyskusji publicznej online, tj. za pomocą środków porozumiewania na odległość. Link do połączenia z platformą zostanie wygenerowany i umieszczony na stronie planu. Szczegółowe informacje są publikowane w zakładce ZAPROSZENIA pod adresem: www.bip.krakow.pl/planowanieprzestrzenne

Zgodnie z art. 8c i art. 18 ust. 1 i 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy ma prawo złożenia uwag do projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 grudnia 2021 r. - z podaniem oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, a także imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby.

UWAGA: Liczy się data wpływu do tut. urzędu, a pisma niespełniające powyżej wskazanych warunków pozostawi się bez rozpoznania.

Uwagi można wnosić w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej lub formularza zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej: www.bip.krakow.pl/planowanieprzestrzenne oraz za pośrednictwem platformy usług administracji publicznej ePUAP.

W przypadku poczty elektronicznej – maile należy kierować na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Forma papierowa obejmuje:

- złożenie pisma z uwagą w Punkcie Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Krakowa (dzienniki podawcze, stanowiska informacyjno-podawcze) lub - w przypadku ograniczeń w bezpośredniej obsłudze klienta - wrzucenie do odpowiedniego pojemnika umieszczonego w pobliżu wejścia do budynku UMK,

- wysłanie drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Wydział Planowania Przestrzennego, ul. Mogilska 41, 31-545 Kraków,

- przekazanie wypełnionego formularza w czasie prowadzonej dyskusji publicznej.

Uwagi są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie następuje w formie Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa publikowanego Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krakowa na stronie internetowej: www.bip.krakow.pl/planowanieprzestrzenne